درباره ما


درباره ما

انجمن مدیران تولید سینمای ایران یک تشکل صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که با هدف اطلاع رسانی و ایجاد روابط سازنده میان اعضا شکل گرفته است.