رویدادها

نگاهی به وظایف مدیران تولید      (مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما)

نگاهی به وظایف مدیران تولید (مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما)

مدیریت در ایران قصه پرغصه‌ای است این قصه همواره ورد زبان است و گاه این قصه از نظر برخی آن قدر بی‌مقدار می‌شود که حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را حذف می‌کنند

هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

مجمع عمومی انجمن مدیران تولید سینمای ایران (نوبت اول) برای انتخاب هیات مدیره و بازرس در تاریخ 1400/10/05 در خانه سینما با حضور اکثریت قاطع مدیران تولید برگزار شد

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشده

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشده

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشده

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشدهTotal 6  records . Showing 1 to 6 of 6