هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

مجمع عمومی انجمن مدیران تولید سینمای ایران (نوبت اول) برای انتخاب هیات مدیره و بازرس در تاریخ 1400/10/05 در خانه سینما با حضور اکثریت قاطع مدیران تولید برگزار شد


هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

مجمع عمومی انجمن مدیران تولید سینمای ایران (نوبت اول) برای انتخاب هیات مدیره و بازرس در تاریخ 1400/10/05 در خانه سینما با حضور اکثریت قاطع مدیران تولید برگزار شد و افراد زیر حائز بیشترین آرا شدند:

اعضای اصلی: 


علی قائم مقامی ۹۸ رای

محمدرضا منصوری ۹۵ رای

جلیل شعبانی ۶۵ رای

مهدی بدرلو ۶۰ رای

کامران حجازی ۵۹ رای

حسن مصطفوی ۵۲ رای

حسن آقاکریمی ۴۷ رای


اعضای علی البدل هیات مدیره: 


محمد یمینی ۴۴ رای

پیمان جعفری ۳۷ رای


بازرس اصلی: 


یونس صباحی ۶۱ رای

بازرس علی البدل: 

ناصر مقدس ۳۲ رای

۱۷ نفر برای هیات مدیره و ۵ نفر برای بازرس کاندید شده بودند.