فرزین فرزدنیا


فرزین فرزدنیا

نام و نام خانوادگی : فرزین فرزدنیا
 تاریخ تولد :1353
متولد : تهران  
تحصیلات:  لیسانس

 سوابق تهیه و تولید   :
 
۱ _ مدیر تولید فیلم سینمایی ( نیلگون) تهیه کننده : ایرج محمدی  کارگردان : حسین سهیلی زاده  ۱۳۹۹
۲ - سریال ( هست و نیست )  تهیه کننده محسن شایانفر   کارگردان حسین سهیلی زاده  ۱۳۹۷
۳ - مدیر تولید سینمایی ( ۷ رنگ )   تهیه کننده : محسن شایانفر   ۱۳۹۹
۴ - مدیر تولید سینمایی( مسخ در مسلخ )  تهیه کننده ؛ مهدی کوه زاده    کارگردان :  جواد دارایی
۵ - مدیر تولید سریال (عدالتخانه  )
تهیه کننده : یوسف بچاری   کارگردان : سیاوش ابراهیم زاده  ۱۴۰۰
۶ - سریال (دخترم نرگس )  تهیه کنندگان : حسن فرخی  ، داود سلیمان پور   کارگردان : باقر پیران  ۱۳۹۹
تهیه کننده فیلم‌( آلما و هانیه ) 
تهیه کننده فیلم ( به سوی روشنایی)